ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಐದು ಜಡೆ !

ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಬಜ಼ಾರ್ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಪುಸ್ತಕವೇ “ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಐದು ಜಡೆ”. ಲೇಖಕ ನಮ್ಮ ಬೀಚಿಯವರು. ಅವರ ಬರಹ ಅಂದರೆ ಕೇಳಬೇಕೇ. ಒಂಥರ ಮಾವಿನ… Read more “ಮೂರು ಹೆಣ್ಣು ಐದು ಜಡೆ !”