ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಬರೋ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ , ಒಂದು : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ , ಬಿ ಜೈ ಪೀ, ಜನತಾದಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೆಸರು ಎರಚಾಟ . ಇನ್ನೊಂದು : ಹೊಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಡಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯ. ಬಹುಶ… Read more “ರೂಪಾಯಿಯ ಅಪಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ?”