ಮಾಂಟೊ ಕಥೆಗಳು

ಪ್ರೀತಿಯ  ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ  ಜೈ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನನಗೆ ಹಲವು  ಕಿರು ಪುಸ್ತಕಗಳ್ಳನ್ನ  ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರಲ್ಲಿ  ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ  ಹೆಸರು ಮಾಂಟೊ ಕಥೆಗಳು . ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರಲ್ಲೇ “ಕಥೆಗಳು” ಇತ್ತಲ್ಲ , ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು… Read more “ಮಾಂಟೊ ಕಥೆಗಳು”