ಶೀಲಾ ಘೋಷ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಕತೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ? ಕೈ ತುಂಬಾ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ಇರಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ. ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉಳಿತಾಯ. 60 ತುಂಬುವರೊಳಗೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜೀವನ.… Read more “ಶೀಲಾ ಘೋಷ್ ಅಜ್ಜಿಯ ಕತೆ.”