ಫುಲ್ಲ್ ಕಾಮೆಡೀ ಸಾರ್

ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಓನ್ಲೀ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಐ ಸೇ . ಆಗ ತಾನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇ. ಅದು ಮೈಸೂರು .ಅಲ್ಲಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದೇವರು ವೆಂಕಟೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ… Read more “ಫುಲ್ಲ್ ಕಾಮೆಡೀ ಸಾರ್”